چنانچه نور لامپ توسط یک رفلکتور در زاویه معینی هدایت شود (مانند لامپ های هالوژن رفلکتور دار)، در این صورت میزان نور منتشر شده از این لامپ را با شدت نور ان می سنجند.
شدت نور (Light Intensity) برابر است با میزان نور منتشر شده از واحد زاویه فضایی. واحد سنجش شدت نور کندل یا شمع است که با cd نشان داده می شود.